Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Willy Vervloet spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stel ik het op prijs als u dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. Ik zal dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: willyvervloet@hetverkeer.be of via de chat of het contactformulier.

Ik acht me niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streef ik ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Willy Vervloet via deze site, acht Willy Vervloet zich niet aansprakelijk.Het gebruik van de site en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zal ik u binnen 1 maand laten weten of ik een maximum van 3 maanden nodig zal hebben. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.Willy Vervloet stelt alles in het werk om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Willy Vervloet zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Hij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van zijn systemen door een derde partij. Willy Vervloet accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen. Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij Willy Vervloet. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Willy Vervloet, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft. Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.